topprutor.GIF (4172 bytes)
 
idec1.gif (7912 bytes)
 
Projektutveckling i internationell samverkan

De fortbildningar vi genomfört utomlands har för många varit mycket stimulerande ur kontaktsynpunkt. Nedan ges några exempel på projekt och samarbete som har blivit den direkta effekten av genomförda kurser/fortbildningar.

GLOBE-projektet

GLOBE-projektet initierades av Vice President Al Gore tillsammans med KSC - NASA 1994. Det är ett samverkansprojekt för byggande av ekologiskt hållbara samhällen i alla länder på jorden. Det vänder sig till lärare, elever, forskare, föräldrar, skolhuvudmän och upptar presentation i form av kartor över kontinenter och länder, kontaktpersoner, skolförteckningar, instruktioner, formulär för fältprotokoll och rapportering, emailadresser etc. I dag räknar man med att ca 5 000 skolor i 70 länder deltar i projektet.

Innehåll
GLOBE för lärare upptar råd om hur dagliga, veckovisa och årstidsvisa observationer skall införskaffas. Inhämtade data sänds till GLOBE -Student Data Archive. Dataöverföringen sker lätt via tillgängliga message-formulär med adress. Andra elever och forskare använder sedan dessa data bl a för bearbetning av egna frågeställningar. Detta är ett utmärkt tillfälle för lärare och elever att analysera parametrar och göra miljökonsekvensbeskrivningar. Insamlade data integreras med WWW i klassrumsaktiviteter.
GLOBE för elever upptar detaljinformation om hur miljödata insamlas: luft- och vattentemperatur, pH, nederbörd, avdunstning etc. Tillsammans med tillgängliga data från hela GLOBE - nätverket får lärare och elever kunskaper om förhållanden och förändringar inom större områden, till och med globala förändringar
GLOBE för forskare. Informationsmängden blir outtömlig och miljökonsekvensanalyserna kan göras säkrare, och möjligheten att skydda och bevara naturen ökar.
GLOBE för föräldrar.Programmet är designat för att engagera föräldrar i en spännande samverkan med skolan för ökad kunskap om ekologiska samband för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle.

Fortbildningarna på Kennedy Space Center och NASA har skapat en unik plattform för internationellt samarbete. Ett bra exempel är Globe-projektet som presenterats för våra kursdeltagare på ett så konkret sätt att många har lyckats starta upp samma verksamhet i Sverige.
Intresset för för Globe-projektet och det internationella samarbetet det genererar är stort även i USA. En av våra lärargrupper kom på första sidan i Florida Today, när de gjorde ett studiebsök vid en skola som arbetetade inom projektet (se på artikeln) 

Kennedy Space Center i Florida har ett avtal träffats med cheferna för både NASA och KSC Education om transfer av nyheter på området astrofysik, och flera har tagit fasta på löftet att få skriva och få material lämpat för naturvetenskapliga projekt hemma i Sverige.

Calvia-projektet på Mallorca där både universitet och miljöministerium och kommun
samarbetar i försöken att hitta åtgärder att minska den miljöpåfrestning som turismen
innebär blev en mycket lärorik erfarenhet. Kursdeltagare från Sverige har startat upp projekt här hemma. Till stöd för egna projekt fick de med sig en mycket informativ video och material till grund för beslut om åtgärdsprogram. Ny kontakt med företrädare för kommun och universitet tas under VT 2000 av två stora gymnasier.

IT-användningen, föräldrastöd samt företagarstöd i Jordan Middleschool i Palo Alto, Kalifornien visades på Stanford-kurserna. Här byggdes en brygga mellan våra lärare och skolan i Palo Alto. Avsikten var att elever skulle få möjlighet att hitta varandra och kommunicera, lära av varandra, samarbeta med projekt och inspireras av de framsteg man gör på var sitt håll. Silicon Valley blir även i detta fall en tillgång.

Kurserna på Island med skolkontakter har bl a utmynnat i ett stort samarbetsprojekt där gymnasier i tre länder samarbetar på utformningen av undervisningen i praktiska ämnen. Man utbyter idéer och erfarenheter över internet och vid träffar.

Cernkurserna på partikelfysik i cernlaboratorierna har inspirerat till fina aktiviteter på temadagar ute i skolorna och till studieresor för hela klasser ner till Cern. De svenska forskarna på Cern tackar sina fysiklärare för att de inspirerat dem till att satsa på fysikämnet och för att de stöttat dem i ambitionen att få gå vidare till forskningen. De känner stor glädje när de står i cyklotronlabbet och överför upptäckter till svenska lärare för vidarebefordran till nästa generation atomforskare.

Nationella projekt

Ledningen för verksamheten vid Kiruna Rymdcentrum har sedan flera år tillbaka generöst ställt upp på önskemålen om föreläsningar och demonstrationer för lärare i matematik och fysik. Lärarnas uppdatering på nyheter har sedan kunnat spridas till eleverna. Intresset för rymdforskning och teknik har ökat. Nya projekt har startats i skolorna och nya kontakter har utvecklats mellan skola och rymdforskning.


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08