toppbild-log.GIF (10320 bytes)
nav-nyheter1.GIF (14748 bytes)

 

NYHETER

Från att under några år enbart ha gått ut med erbjudanden om färdiga fortbildningspaket som fr.a. riktat sig mot utbildningssektorn har vi nu kommit så långt i vårt nätverksbyggande, både inom och utanför Sverige, att vi känner oss redo att skapa kurser med temainnehåll för en bredare allmänhet. Vi ser hur samhällets krav ökar i fråga om en meningsfull kompetensutveckling, exempelvis om hållbar miljö, eller om astronomisk eller medicinsk forskning. Vi kommer därför att erbjuda specialteman, uppdragsutbildningar etc. där detaljutformningen sker i samråd med våra kunder. 

Steget till uppdragsutbildningar är för oss ganska kort. Vi har en bred  kompetens och en dokumenterad förmåga att hitta och samarbeta med experter som befinner sig i  frontlinjen, exempelvis på  IT-området,  rörande utbyggnaden av datoranvändningen och informationstekniken inom landstingen, sjukhusen, polisväsendet,  rörande forskning och upptäckter och applikationer kopplade till atomfysik, högenergifysik, strålningsfysik, geologi, geotermisk utbyggnad, energiforskning, klimatforskning, genforskning,  rymdforskning, astronomi, dioxinforskning, skogsforskning,  miljöforskning med bl.a. årstidsrelaterade miljöscenarier i utsatta områden.

Seminarier och temadagar där allmänheten är med kommer att spela en allt större roll i vårt konkurensutsatta informationssamhälle. Föräldrar som går in i samverkan med skolan kan påverka barnens utveckling på ett mycket positivt sätt. Vi kommer att på seminarier och temadagar försöka hjälpa alla föräldrar hur de skall gå tillväga med exempelvis läxhjälp i språk och i matematik och vid läsinlärning. Hjälp skall även bl a ges vid val av utländska språkkurser där också IT och datorer tagits med i kursplanerna. Seminarierna och temadagarna leds av erfarna innovativa unga pedagoger. De ger information och råd, och de demonstrerar tillvägagångssätt etc.

Bryggan Sverige-Silicon Valley är resultatet av en skicklig omvärldsbevakning och visar en god insikt om värdet av  internationella kontakter, friska impulser, nya kunskaper och erfarenheter. Vi tar konsultuppdrag och vi kan anknyta till Silicon Valley. Ledarutbildningar med skräddarsydd IT-info och träning finns också på vårt program, likaså info om utbildningsstrategier på olika områden. Mer information.


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08