toppbild-log.gif (11304 bytes)
navforetag.GIF (6421 bytes)

 

sweedenc.gif (7546 bytes)
Medarbetare-medverkande-kursledare

På våra fortbildningsarrangemang i Sverige, exempelvis rörande svenska och internationella miljöregler och lagar,  miljökonsekvensanalyser,  plan- och bygglagen, naturresurslagen, våld i skolan, den svenska skogens framtid, landskapsanalys och landskapsutveckling, fjällkedjans geomorfologi, svensk rymdforskning på Eiscat- Esrange- IRF och MRI, klimatforskning vid forskningsstationen i Abisko mm, har kursutformningen och genomförandet skett i samarbete med forskare och lärare vid Umeå universitet  och forskare vid IRF i Kiruna.

I Kiruna har prof Bengt Hultqvist, tidigare chef för IRF, samt tidigare tekniske chefen vid Esrange, Alf Wikström, tagit ansvaret för föreläsningar, visningar och demonstrationer. Numera står prof Rickard Lundin samt informationschefen Lars Eliasson för genomgången av forskningen och utbildningen på IRF, på Miljö- och Rymdforskningsinstitutet, på avdelningen för Atmosfärforskning och på radaranläggningen Eiscat. Raketuppskjutningsbasen Esrange presenteras av  experter och informationsansvariga där.

På fortbildningsarrangemang rörande geologi, landskapsutveckling och Agenda 21 har naturgeografen-geologen och universitetslektorn Mauno Lassila varit uppskattad medarbetare, och rörande floran har samarbete skett med en av nordens främsta botaniker, nämligen doc Olof Rune vid Umeå universitet. Från länsadministrationen  i Umeå och östersjöforskningen har medverkan vid ett flertal tillfällen erhållits från en av Europas främsta experter på miljöfrågor, nämligen tidigare naturvårdsdirektören, fil dr Gustaf Nylander.

Doktoranden i miljörätt vid Uppsala universitet, Christina Lindgren har medverkat och vid utformningen av fortbildningar inom miljörätt och som föreläsare. Övriga som har ingått på miljösidan kan nämnas: Prof Christoffer Rappe, Umeå, prof Jan Erik Kilström, Uppsala, prof Åke Sundborg, Uppsala och doc Stefan Nordström, Umeå.

  fortbildningsarrangemang rörande atom- och energiforskning i Uppsala har vi samarbete med experter från Uppsala universitet: Fusionsforskaren och samordnaren av världens största satsning på Tokamakern Iter i England, docenten Jan Källne, partikelfysikerna Allan Hallgren och Göran Fält, Uppsala samt docenten i högenergifysik, Per Ulf Renberg, Uppsala.

Internationella
För de internationella arrangemangen har samverkan tagits upp med experter i de länder där fortbildningen genomförts.

San Fransisco Stanford  Berkeley Silicon Valley

Presentation av partikelforskningen på Stanford Linear Accelerator Center, SLAC koordineras av ett team stanfordforskare med professor Ingold Lindau, Lund, i spetsen.

Presentation av datorutbildningen och IT-utvecklingen på Stanford sker på. The Gates Computer Science Building under ledning av Suzanne Bently, Program Manager, Kersten Farah, Member Services Associate, Nuriia Janss, Webb coordinator,  Eric Roberts Ph.D  professor and Associate Chair. The Gates Computer Science Building var klar i jan 1996 och inrymmer nu Computer Science Department (CSD) och Computer Systems Laboratory (CSL).  Tidigare fanns CSL i elva byggnader. Nu kan forskare hitta varandra i samma byggnad.

Vid informationen och visningen av datoranvändningen i skolor i Silicon Valley och utnyttjas det nätverk som byggts upp vid tidigare besök i Kalifornien. På Jordan Middleschool medverkar Dean of Students Art Bubb och Consultant Paula Hundley. Paula Hundley går igenom skolans datoranvändning, datorutbildningsprogram, föräldrainsatser och företagens uppbackning med kompetens.

På Palo Alto Unified School District medverkar Superintendent Educational Services Barbara Lidell och ledare för Palo Alto High School och Gunn High School, en skolpsykolog, samt ledare för den tekniska sektorn med bl a ansvar för utbildningssamverkan med NASA-education. Skolorganisationen, kursplaner, studieplaner, åtgärdsprogram och samverkanprogram presenteras samt ”The Digital High School Projekt 1998-2001”.

På Swedish Office of Science and Technology - Sveriges Tekniska Attachéer I Palo Alto medverkar: Nils-Olof Forsgren, Teknisk- Vetenskaplig Attaché. Nils-Olof Forsgren ansvarar för bevakningen av utvecklingen inom IT-området med tonvikt på Internet samt uppsvinget  i Silicon Valley. I det ingår även Venture Capital-marknaden, skolornas- och hushållens Internetuppkopplingar, intresset för en framgångsrik skola, föräldrasamverken, samverkan företag-skola samt företagens öppenhet och samarbete.

Gloria Chun Hoo, vice president, Marketing and Public Affairs ansvarar för programmet på TheTech Museum of Innovation i San José.

Florida, Kennedy Space Center, NASA, GLOBE

Brenda Dibler IT- och GLOBE-lärare vid Enterprice Elementary School, Florida ansvar för frågor rörande GLOBE-projektet och kontakter med och GLOBE-center i Washington (se GLOBE på nätet).

Chefen för NASA Education Services Bransch, Dr Steve Dutczak NASA Ansvarar för presentation av Education Center utbildning, tekniska salar, datasalar, bibliotek-lärosal, rapporter, utbildningsprogram, samordningsprogram med skolor och universitet, visning av  diabildmaterial från årens rymdverksamhet, kartmateriel, litteratur etc. Upplägget på NASA avser bl a att utgöra en grund till personkontakter för fortsatta initiativ i form av uppdatering, studiegruppsbesök eller genomgång av någon av de intensivutbildningar som ges på NASA.

Billy Specht, Manager of Education vid KSC föreläser om det program man har utvecklat för besökande skolungdom, för KSC:s utställningar, för ekonomiska och personella resurser samt för utbildningssamverkan med skolor spridda över hela USA.

Nya Zeeland

På har avtal träffats om pedagogisk fortbildningssamverkan med lärarhögskolan i Auckland och om ämnesfortbildning ( landskapselementen, vulkanism, flora, fauna, befolkning och näringsliv, historia, kultur) med lärare och forskare vid alla sju universiteten samt vid berömda museer.1. Auckland University  2. Waikato University, Hamilton 3. Massey University, Palmerston North 4. Victoria University, Wellington 5. Canterbarry University, Christchurch  6. Lincoln University, Christchurch 7.Otago University, Dunedin.

Det kontaktnät som etablerats på Nya Zealand blir av stort värde, då landet i många avseenden är en kunskaps- och inspirationskälla: Skogsplantagerna, sädforskningen (MAF Seed Testing Station i Palmerston North), agrikulturell utveckling, geofysisk, mineralkemisk och geotermisk forskning, botanisk och ekologisk forskning, maorifolkets historia, kultur och konst bl a i Otago Museum (Denisee Hesson i Dunedin), arktisk forskning, utförligt sammanställd och demonstrerad i International Antarctic Centre i Christchurch, det marina livet uppvisat bl a i Kelly Tarltons pedagogiskt fint utformade undervattensvärld, Waitomogrottorna-en insyn i en ny berggrundsregion etc.

Deltagare med anknytning till bl a följande ämnen får stor behållning av en studieresa eller fortbildning: geografi, ekonomi, naturkunskap, geologi, biologi, genetik,  historia, samhällskunskap, etnografi och konsthistora.  För övrigt har grupper från SLU , skogsskötsel och lantbruk, sökt sig ner till NZ och i rapporter visat på ett utomordentligt  rikt utbyte.

Cern

Vi samarbetar med Europas främsta experter på partikelfysik och samtidigt världens främsta på datortekniken och IT. Ledaren för teamet är Dr Richard Jacobsson. Han är en lysande forskare och föreläsare med en smittande entusiasm. Han är ansvarig för Cerns info till besökande forskare och lärare från hela världen. Övriga som medarbetere är skaparen av WWW, Robert Cailliau och chefen för Cerns datacentral Mark Donszelman, vidare M.Dimou historia i nuet och framtiden och  Cinzia Da Via med applikationer av Cern:s forskning. Ytterligare några forskare finns med i teamet !

Island

På Island har vi funnits sedan 1991 med fortbildningar för skolledare, för lärare med naturvetenskaplig inriktning och för lärare med humanistisk inriktning. Kontaktnätet på Island är stabilt år från år.

Följande skolor är med i informationsutbytet och skolutbyten: Mentaskolan i Akranes, Armulaskoli i Reykjavik, Mentaskolan i Keflavik -även praktisk yrken, Mentaskolan i Selfoss, Fjölbrautskoli i Breigholt, praktiska yrken, Mentaskolan i Kopavogur, praktiska yrken. Kulturbesök sker på Nationalmuseum, Einar Jonssons Galleri, Handskriftsarkivet och Biblioteket.

Medverkan på fortbildningar för naturvetare erhålls dessutom från Islands Universitet rörande vegetationskartering och paleontologisk forskning Landsvirkjun (Energidepartementet), info och material på hydroelektrisk utbyggnad Orkustofnun, Geothermal Division, info om geotermisk utbyggnad i bl a Krafla

Mallorca

På Balearerna har vi under en rad av år haft ett givande samarbete universitetet på Mallorca och det spanska miljöministeriet, som genomför ett projekt som går ut på att försöka fastställa gränsen för vad naturen tål i ett område med ökande turism. Det är ett pilotprojekt. I projektet deltar två professorer som också medverkar på våra ekologikurser. Den enes namn är Miguel Morey. Han har erhållit Stora Europapriset för Naturens Bevarande. Den andres namn är Isabel Moreno. Hon är berömd för sin marina forskning i Antarktis.

Färöarna

Beslut att utveckla ett nordiskt samarbete i fråga om utbildning har tagits av Nordiska Utbildningskommittén i enlighet med förväntningar från det Nordiska Ministerrådet. Man har skapat en nordisk utbildningsmarknad. Från 1994/95 har alla studenter  inom Norden tillgång till högre utbildning överallt i de nordiska länderna, och samarbetet  intensifieras.

Nu finns nordiska initiativ och aktiviteter bl a vid Nordic Institute for Theoretical Physics i Köpenhamn och Vulcanological Institute i Reykjavik och vid Nordic Institute of Folklore i Åbo. Forskningsdatanätet NORDUNET  är därtill ett exempel på en  kvalificerad digital resurs.Kulturellt samarbete baseras  på avtal från 1971 - Nordic Cultural Agreement och på Action Plan for Nordic Cultural Cooperation från 1988.

Canada

Canada har nämnts som ett föregångsland vad beträffar skolorganisation och skolpedagogik. Island har tagit upp idéer därifrån och Sverige har tagit upp idéer och erfarenheter från Island. Det är alltså fråga om den kursutformade skolan och programskolan.Vi gjorde en kort undersökning i Nova Scotia för två år sedan genom att besöka skolor och universitet i Halifax samt institutioner för lärarutbildning och lärarkandidaternas praktikskolor.

Halifax har flera stora universitet: Saint Anna University, Mount Saint Vincent (kontakt Dr Mary L Crowley, chair of Department of Education), Saint Mary´s University ( kontakt Dr David H.S. Richardson, Dean of Science), Dalhousie University. Vi har överenskommelser med prefekter och ämnesföreträdare om medverkan under fortbildningskurser i Nova Scotia. Erbjudande om deltagande har gått ut. Vi har också avtalat om ett studiebesök på ITI Information Technology Institute. för att få  lite insyn i den framgångsrika IT-utvecklingen i Canada och göra jämförelser med Sverige.

Halifax är också mycket intressant genom den naturbevarande forskning som där bedrivs och den omfattande kontroll, som dagligen genomförs av Nordatlantens hälsostatus.
Ett stort antal marina djur och fiskar samt tusentals olika mätdata insamlas kontinuerligt från stora atlantområden och förs till Halifax Fisheries Research Laboratory. Efter analyser skickas rapporter ut om tillståndet i havet, om hälsotillståndet hos de marina organismerna etc. Laboratoriechefen, Research Scientist, Marin Chemistry Division, Dr C.L. Chou inbjöd vid vårt besök lärare från Sverige att komma till laboratoriet och ta del av undersökningar och resultat och således bli aktuellt uppdaterade ifråga om marina undersökningar i Nordatlanten.

De experter vi knöt kontakt med i Halifax föreslog att vi skulle försöka hinna med geologiska och ekologiska fältstudier, bl a i Marinkusten med klippstränder, sankmarker, flodmynningsdeltan, hedland etc. och i Annapolis växtrika dalgång i norr, med Royal Historic Gardens. De föreslog också en exkursion till Fundy Bay, med jordens största tidvattenamplitud, samt till Kejimkujik National Park (på vägen mellan Annapolis Royal och Liverpool på sydkusten). Man erbjuder föreläsningar om Nova Scotias geologi, naturliga regioner, flora och fauna.

 

 


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08