topprutor.GIF (4172 bytes)
 
idec1.gif (7912 bytes)
 
 FINANSIERING

SFUB SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE
C/O Hans Hamber Bullerholmsgränd 129, 127 40 Skärholmen tfn och fax 08-740 10 16. Stipendier annonseras under varje hösttermin, sept-dec.

SKOLVERKET
Tel 08-7233000. Ring om ansökningshandlingar, om inte skolan erhållit några.

SAF Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (för medlemmar i Lärarförbundet)
Box 12098, 10223 Stockholm . Tel 08-6644685. Inga stip. utdelas detta år. Men nästa år!

FÖRENINGEN NORDEN
Box 127 07, 112 94 Stockholm. Tel 08-65 41 990.

STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERG
Tel 08-545 017 72.

KUNGL OCH HVITFELDTSK STIFTELSEN - Resestipendier
Resestipendier för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte. Sådant stipendium kan tilldelas person, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län eller har anställning som lärare vid sådan skola. Ansökan om resestipendium skall innehålla: handlingar som styrker sökandens behörighet och kompetens, kurs- eller reseprogram, beskrivning av resans syfte och uppgift om beräknad kostnad för resan. Stiftelsens styrelse har hittills prioriterat resor inom Europa. Ansökningshandlingar skickas till Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen, c/o Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg.

MARGARETA BJÖRNSTADS FOND - för internationell samverkan inom kulturmiljövården 
(29 febr)
Stipendier för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som vill utveckla den egna kompetensen och bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården. Stiftelsen har inte till syfte att stödja verksamhet på grundutbildningsnivå. Adress: Stiftelsen Margareta Biörnstads fond, c/o Björn Lindquist, Språk- och folkminnesinstitutet, Box 135, 751 04 Uppsala. Uppl. Margareta Biörnstad, tfn 08/15 19 38.

STIPENDIER FÖR STUDIERESA TILL FÄRÖRNA (15 mars)
5-7 stipendier till studerande eller unga forskare som i samband med studier eller projekt vill göra en studieresa till Färöarna. Resan skall vara ett led i studierna eller det
pågående projektet, vilket skall ha anknytning till Färöarna. Ansökan på särskild blankett. Tfn 31 5302. Adress: Frodskaparsetur Føroya, Handan A 5, FO-100 Torshavn, Färöarna.

STIPENDIEGUIDEN, sök på bibliotek eller i bokhandel. 2000 stip. i Sverige.

STORA FONDBOKEN 3500 fonder och stipendier. Finns också på CD.

KULTURFONDER I SVERIGE många stipendier för forskare och doktorander.

INTERNET: http://www.torget.se/st/arbete/stipendie.shtml
Här finns en mycket fin sammanställning med många länktips och adresser till olika stiftelser som delar ut stipendier.

NORDPLUS  (1 febr) (Nordiskt Program för Lärare, Utbildningssökande och Studerande)
Programmet skall genom ekonomiskt stöd främja utbyte av studenter och lärare mellan de högre utbildningsinstitutionerna i Norden, dvs Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland samt uppbyggnaden av och samarbete inom utbildningsnätverk i Norden.
Information: EU-sekretariatet: Claes Hjertman, tfn 773 1032, e-post: Claes.Hjertman@adm.gu.se, Centrala studievägledningen: Anita Lansvik, tfn 773 1323, e-post:
Anita.Lansvik@adm.gu.se Internet: http://www.eu.adm.gu.se/eusekrNordplus.html  http://www.siu.no/nordplus

SVENSK-ISLÄNSKA SAMARBETSFONDEN (1 febr)
Fonden syftar till att öka kontakten mellan Sverige och Island på utbildningens, kulturens och vetenskapens områden. Ansökan görs på en särskild blankett. Adress:
Föreningen Norden, Box 127 07, 112 94 Stockholm. Tfn 08/506 113 00. E-post: foreningen@norden.se Internet: http://www.norden.se/

NORDEN-UNDERVISNING I UTLANDET (15 mars)
Bidrag till s k Lektorsinitiativ, d v s samnordiska arrangemang som universitetslärarna tar initiativ till. Stöd ges till olika former för kulturprojekt, konferenser och informationsförmedling som lyfter fram Norden. Det kan vara gästföreläsningar, filmvisningar, författarbesök etc. Ansökningsblanketter och närmare information kan rekvireras från nämndens sekretariat. Adress: Samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet, Nordiska ministerrådets sekretariat, Store Strandstræde 18,
DK-1255 København K Tel +45 33 96 02 00 Fax +45 33 96 02 02 Internet: http://www.odin.dk/searchsite/framer.cgi?target=/kontakt/stoette/ordning.html

SVENSKA EU-PROGRAMKONTORET
Svenska EU Programkontoret - en myndighet som startade den 1 juli 1995 - ska underlätta för dem som satsar på utvecklingsprojekt rörande utbildning och kompetensutveckling att få EU-stöd. Programkontorets uppgifter är bland annat information, utveckling, rådgivning, handläggning av ansökningar, utvärdering och resultatspridning. Adr. Svenska EU Programkontoret, Huvudkontor för utbildning och kompetensutveckling, Box 7785, 103 96 Stockholm. Tfn 08-453 72 00 Fax 08-453
72 01/02 . E-post: info@eupro.se Internet: http://www.eupro.se/program/program.htm 
Regionkontor: Svenska EU Programkontoret i Göteborg och Bohuslän, Bo
Kinberg, N Hamngatan 14, 411 14 Göteborg. Tfn 031-61 24 06, Fax 031-61 23 73. E-post bo.kinberg@eupro.se

SI (Svenska Institutet) http://www.si.se/stip/stip.html
Länkar till stip. både i Sverige och utomlands.

NORDISKA MINISTERRÅDET http://siu.no/nordplus.
Här hittar man utbytesprogram för akademiker.

SYO-guiden  http://www.syoguiden.com/
Här är länkar till resurser som informerar om tiotusentals både svenska och utländska
stipendier.

FAR & FLYG-STIPENDIER http://www.ciu.org/far_flyg/other/intro.html
Förteckning över stipendier som alla i princip är sökbara för
utlandsvistelser. Det vill säga här finns fonder som anger att utlandsstudier är en
tänkbar aktivitet som man kan stödja med medel ur fonden. 

SKOLFONDER OCH SAMFONDER http://www.ciu.org/far_flyg/other/other_2.html
Samfonder finns i de flesta kommuner och skolområden. De består av enskilda
fonder eller sammanslagningar av många olika fonder och stiftelser ämnade åt
skolelever på olika nivåer som läst på en viss skola eller i en viss kommun.

CAMPUSNET: stipendieguiden http://www.campusnet.com/campusFund/index.asp
Söktjänst för stipendier

LUNDS UNIVERSITETS STIPENDIESIDA http://www.lu.se/stu/stipendier

GÖTEBORGS UNIVERSITETS STIPENDIESIDA http://www.gu.se/stipendier/stip.html

HÖGSKOLEVERKET http://www.hsv.se/studieinfo/adress.html.

STIPENDIEKONSULTEN ( tar betalt 295 kr ) http://www.algonet.se/~aa-stip/index.htm. Här kan du fylla i ett formulär och få en sammanställning över stipendier som passar just dig.

SKANDINAVISK STIPENDIEINFORMATION ( 250 kr ) http://www.stipendieinfo.se
Lista erhålls på stip. just för dig.

STÖD OCH STIPENDIER ( 300 KR ) http://www.sosab.se/index.htm
Här kan du få skräddarsydda listor med tips om var du kan söka stip. över hela världen
.Många stipendier är knutna till den egna skolan och länsstyrelsen där du bor. De har förteckningar och register på stip. som är knutna just till din skola resp. län. Hör efter också med facket, som kan ligga med en okänd guldgruva.

STIPENDIEKONSULTEN-GER DIG RÅD! Hur gör man när man söker stipendier? http://www.algonet.se/~aa-stip/raad.htm

RÅD: (hämtade ur artikel i Expressen Affärsvärlden sept 99. TV:s Charlotte Permell beskriver hur hon hamnat mitt i naturen tack vare stipendierna).

Ring eller skriv till fonden. Fråga kring detaljer. Var ute i god tid. Leta i månader om så krävs. Välj många olika stipendier. Första sidan är viktigast. Skicka en bild av dig själv om du har och formulera dig kort och enkelt. Skaffa referenser. Lämna namn på referensen, inte enbart ett telefonnummer. Inga massutskick. Gör en spec. ansökan för varje fond. Beskriv en bra idé och motivera den noga. Lägg ner god tid på att skriva ansökan. Den skall vara tydlig och lätt att läsa. Den ekonomiska kalkylen är också viktig. Visa noggrant vilka kostnader du kommer att ha. Uppge inte för mycket.


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2005-02-08