topprutor.GIF (4172 bytes)
 
idec1.gif (7912 bytes)
 
Stanford Berkeley Silicon Valley varje år på beställning från grupp inom utbildningscektorn eller från näringsliv och förvaltning

Hämta kunskap om framtidens infrastrukturer på informationsområdet, och om världsberömda utbildningssektorer med fantastiska nätverk, projekt och strategier.
Och ta del av ett fascinerande svensk-amerikanskt samarbetsprojekt i Silicon Valley: Sweden@SiliconValley

Silicon Valley är världens mest IT- innovativa region. Och inom atompartikelforskningen ståtar regionens universitet, Berkeley och Stanford, med tillsammans 13 st nobelpristagare. IT-experter och kärnfysiker kommer att ställa upp med föreläsningar om genomgripande förändringar, om ny teknik, om ämnesöverskridande forskningsprojekt, om nya målsättningar och om ny pedagogik.

Kom med till Kalifornien !

Bakgrund

Vi har på mångas önskemål utökat våra tidigare utbildningsprogram (IRF-Esrange, Cern, Island, Kennedy Space Center-NASA-GLOBE) med ett program betitlat Berkeley-Stanford-Silicon Valley. Vi etablerade oss där juni-99 och har nu samverkan med experter vid universiteten, Gates building och i framgångsrika skolor i Palo Alto-området, intill Stanford University.

Här finns visionerna, de berömda utbildningsstrategierna, samverkanprojekten och entusiasmen. Man formulerar utmaningar och målsättning, senast en utmaning kallad Challenge 2000. Målet är att uppnå en standard i världsklass i fråga om språk, matematik, naturvetenskap, kritiskt tänkande, kommunikationsförmåga, etik samt förmåga att samverka i multikulturella sammanhang och visa förmåga att professionellt använda ny teknologi. Denna ambitiösa målsättning har visat sig kunna uppnås i skolor med stort engagemang från många håll, stimulerande miljö och fortlöpande mätbara resultat. Tävlingsprojekt erbjuds skolorna. Stimulans skapas oavbrutet. IT blir inte enbart informationsbärare utan man uppmärksammar hur undervisningssystemen kan nyttja tekniken, exempelvis vid inlärning, vid inhämtande av grundkunskaper och vid utformningen av nya läromedel. För lärarna, för rektorerna och för skolornas dataansvariga och administratörer är överblick och framförhållning lika angeläget som operativt kunnande.

Vad sker till exempel på forsknings- och utbildningssektorn, inom offentliga sektorn, näringssektorn etc? Vad sker med programvarorna, med kommunikationstekniken, (distansstudier, projektarbete, virtuella klassrum) och med säkerhetsproblemen?

Kursmedverkan erhålls från forskare och lärare vid Berkeley och Stanford och Gates Building samt från skolväsendet i Palo Alto, från Attachékontoret och från TheTech Museum i San José.
Lärare och forskare går in både på Berkeley och Stanford med undervisning om computeranvändningen inom forskning och undervisning och om tekniken att skapa lättillgänglig personlig information och effektiva nätverk.

Prel schema för kurs  (utifrån genomförda kurser 2000, 2001, 2002).

DAG 1 ( obs! schemat kan komma att ändras väsentligt med hänsyn till nya önskemål.

Flyg med från Arlanda klockan 07.25 till San Francisco. Ankomst dit klockan 13.25 ( billligt anslutningsflyg till Arlanda kan ordnas, men beställ i god tid).Färd från SF interational airport till Palo Alto och inkvartering på hotell intill Stanford University, 35 min resa från SF. Information och gemensam välkomstmiddag.

DAG 2 

1. Skolbesök
Silicon Valley innebär en påtaglig möjlighet att få in ny teknik med avancerade informationsstrukturer. Vi bekantar oss också med lärarnas digitala kommunikation inom skolornas nätverk, samt med skolor utanför USA, bl.a. med svenska skolor.

2. Samverkansprojekt
Skolorganisation, kursplaner, studieplaner, åtgärdsprogram och samverkansprogram presenteras likaså ett förslag betitlat "A proposal for the The Digital High School Projekt.

3. Besök på Swedish Office of Science and Technology - Sveriges Tekniska Attachéer.
Föreläsningar om bevakningen av utvecklingen inom IT med tonvikt på Internet samt om analysen av uppsvinget i Silicon Valley. Information ges även om Venture Capital-marknaden, om skolornas internetuppkoppling, om hushållens uppkoppling, om företagens öppenhet och samarbete, om intresset för en framgångsrik skola, om föräldrasamverken och om samverkan företag-skola.

Välkända dataföretag i Silicon Valley: Hewlett Packard, nisch datorer, elektronik, Marimba, nisch internet, Netscape, nisch internet och webbläsare, Apple nisch datorer, Adobe nisch programvara, Yahoo nisch internet och webbläsare, Cisco nisch nätverk och internetväxlar, Applied Materials nisch halvledarbeläggningar, Intel nisch halvledare och processorer, Silicon Graphics nisch programvara, Sun Micro-Systems nisch nätverk och programvara, Wired nisch digital media, Excite nisch internet webbläsare, Orakel nisch programvara.

En tur genom Silicon Valley kan uppta följande hållpunkter: NASA:s företagskuvös, Venture Capitalist-gatan ( Sand Hill Road ), någon av elektronikkedjan Fry:s gigantiska affärer och Netscape:s huvudkontor. (Vi försöker få in en tur dag 3 på eftermiddagen).

DAG 3 

Besök på The Gates Computer Science Building.

The Gates Computer Science Building var klar i jan 1996 och inrymmer nu Computer Science Department (CSD) och Computer Systems Laboratory (CSL). Tidigare fanns CSL i elva byggnader. Nu kan forskare hitta varandra i samma byggnad.
CSD är centrum för utbildning och forskning. Forskare återfinns inom sektorerna Artificial Intelligence ( bl.a. grundforskning rörande artificial intelligence, expertsystem, stora kunskapsbaser, bildförståelse, matematisk teori rörande computing, språkförståelse m.m.).
Robotics (bl.a. manipulation, maskiner, navigation, visioner, tillverkning av robotar för alltmer delikata uppgifter ).
Scientific Computing & Computational Mathematics SCCM (ämnesgränsöverskridande träningsprogram i vetenskaplig computing avseende matematiska och tekniska applikationer, tillverkning av verktyg för att lösa komplicerade vetenskapliga och tekniska problem, storskaliga program, numerisk analys m.m.).
Graphics (forskningsprojekt inom många olika grafikområden inkluderande 3D scanning, digitalisering av fysiska objekt, virtual reality, visualisering av komplexa system m.m.).
Logic Group (forskning på lagring av dynamiska system, kommunikation, information i form av ekvationer, negationer, regler etc.).
Stanford Integrated Manufacturing Association SIMA (samverkan mellan universitetet och industriföretag för att skapa utbildning och forskning av världsklass för industrin).
Theory (forskning på ökad förståelse för datortekniken, problem i databaser, design och analys av program och programspråk m.m.).
Knowledge Systems Laboratory KLS (utveckling av kunskapsservers, kunskapsbaser, kunskapssystem m.m.).

Föreläsning om datorundervisningens anpassning till informationsteknikens utveckling och vidgade användning. Krav finns nu på att alla studenter skall genomgå en grundläggande datautbildning. Utifrån denna bas skall studenterna ta itu med sina olika utbildningar. De skall starta sina universitetsstudier med goda insikter och färdigheter på dataområdet. 

Promenad inom Campus (med guide eller på egen hand, utifrån egna intressen). På Visiting information Service erhålls kartor över Campus med institutioner och historiska byggnader utsatta. Det mesta finns för övrigt på internet, på hemsidan med utlänkningar till kartbilder och information, bl.a. om Hower Tower, Campus Sculpture, Stanford Memorial Church, Memorial Hall, Bookstore, Stanford Linear Accelerator, SLAC, Green Library, Medical Center, Museum of Art, studentbostäderna och olika ämnesinstitutioner. Ev.en rundtur I närområdet I Silicon Valley på eftermiddagen. Se dag 2.

Dag 4 

Besök på Stanford Linear Accelerator Center, SLAC.

Teoretisk och experimentell elementarpartikelforskning bedrivs med stor framgång i SLAC. Bilder finns uppsatta på åtta nobelpristagare. Acceleratorn är linjär till skillnad från acceleratorerna i Cern och Berkeley. Den är 3,2 km lång.
Forskningsrönen kopplas till fysik, kemi, biologi och medicin och aktuell planering tar sikte på att bidra med att lösa frågor kring den genetiska koden.
Verksamheten på SLAC. I föreläsningar tas grunddata om atompartiklar upp och forskningen kring dessa. I olika kontrollstationer demonstreras sedan mätapparatur och operatörernas arbete.
Ett svenskt Campus i Stanford håller på att byggas upp och skall fungera som bas för svenska forskare, stimulera gemensam forskning och utbildning bl.a. via höghastighetsnät, studera teknikspridning och ta fram teknik för individualiserat lärande.

Efter klockan 15.00 besök på Palo Alto High School

Dag 5 

Besök på TheTech Museum of Innovation i San José. 

I TheTech muséet presenteras vetenskap och informationsteknologi med professionellt utvecklade möjligheter, bl.a. med interaktiva utställningar, workshops, experimenterande i labsalar, upptäckter med datorteknik m.m. Det är ett hands-on vetenskap-teknologi-museum avsett att locka fram uppfinnaren hos var och en.
Muséet illustrerar den högteknologi som gjort Silicon Valley så unikt framgångsrikt.
I Patentbiblioteket visas innovativa medicinska och farmakologiska framsteg, DNA-forskning, anatomi och kirurgi m.m.

På eftermiddagen företas den berömda 17-Mile Drive scenic tour i hjärtat av halvön Monterey. Bekantskap sker med en berömd kalifornisk kuststräcka. Där finns The Lone Cypress, säl- och fågelklippor, sjölejon och uttrar i naturlig miljö. Möjlighet finns också att besöka Monterey Bay Aquarium och The Basilica Mission i Carmel.

Dag 6 

Färd till San Francisco. Besök på California Academy of Sciences, Botanical Gardens, Strybing Arboretum etc. Förberedelser för studierna på Berkeley.

Dag 7 

Besök på University of California at Berkeley (UCB).

1. Visning av superdatorn och info om NERSC, The National Energy Research Scientific Computing Center. Superdatorn är en revolutionär utveckling - 155 miljoner bits per sekund - och expertgruppen kring den identifierar nu dess möjligheter att ställa upp på kvalificerad efterfrågan.

2. Visning av acceleratorn och partikelfysiklaboratoriet.
Den fortsatta avancerade forskningen på exempelvis ljuskällor uttrycks så här: "The enterprise of Berkeley Lab's future is the Advanced Light Source, ALS, the world's most powerful source of soft x-rays or basic and applied research. This facility is available for use by qualified researchers from industries, universities and government laboratories around the nation. It is used in research as diverse as biological imaging, combustion chemistry, advances in semiconductor chip fabrication, micromachine technology, and materials characterisation".

3. Föreläsningar om några forskningsprogram 

4. Vandring genom Campus med Campernilen och byggnaderna på Campus samt Peoples Park och Telegraph Avenue.

5. Avslutande seminarium med redovisningar.

Dag 8 

Utcheckning och färd till San Francisco International Airport. Flyg hem via London. Ankomst Arlanda dag 9.


Ansvarig utgivare: Eilert Hörnberg, e-mail:info@education-centre-uu.se
Webmaster: Staffan Hörnberg, e-mail: staffan.hornberg@umea.se
Uppdaterad:2006-03-04